تجهیزات 3G
دوربینهای تحت شبکه
محصولات باند پهن
ذخیره سازها


مرکز آموزش

مرکز دانلود

فیلمهای آموزشی

فایلهای خودآموز

مرکز پشتیبانی


به مرکز آموزش دی-لینک خوش آمدید

در این سایت شما به انواع آموزشها ، فیلمها ، خودآموزها و ابزارهای آنلاین جهت بررسی محصولات خود را دارید.
همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود. همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود. همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود. همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود. همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود. همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود. همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود.


به مرکز آموزش دی-لینک خوش آمدید

در این سایت شما به انواع آموزشها ، فیلمها ، خودآموزها و ابزارهای آنلاین جهت بررسی محصولات خود را دارید.
همچنین چنانچه در پی یافتن محصول خاصی هستید ، راهکارهای ارائه شده در این سایت به شما کمک خواهد نمود.


درباره دی-لینکی

سایت دی-لینکی با همکاری شرکت ایزی و دفترمنطقه ای دی-لینک در ایران به منظور سازماندهی مناسب مطالب و مقالات آموزشی در سال 1393 راه اندازی شده و در حال تست مراحل آزمایشی می باشدشرکت ایزی
دفتر منطقه ای دی-لینک ایران
دی-لینک خاورمیانه
Partners
D-Link Green
D-Link TV